Call on Yeager to Support Home Care

English | Chinese | Spanish | Vietnamese

Cuộc hành động cảnh báo! Kêu gọi Yeager ủng Hộ Công Nhân Trợ Giúp Tại Gia

QC-at-H-heartKêu Gọi Hội Đồng Giám Sát Viên: Ủng hộ Chăm Sóc có chất lượng @ Nhà

Quận Hạt Santa Clara cần phải đầu tư vào các dịch vụ hỗ trợ tại gia cho dân số ngày càng tăng của người cao niên và người khuyết tật.

Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để giành chiến thắng tiền lương công bằng cho công nhân trợ giúp tại gia, và đầu tư nhiều hơn trong hệ thống IHSS của chúng ta.

Nếu chúng ta làm việc cùng nhau và tiếp tục bỏ áp lực, chúng ta có thể giành chiến thắng cuộc chiến này!

Hãy gọi Hội Đồng Giám Sát Quận Ken Yeager và yêu cầu ông hỗ trợ chăm sóc có chất lượng @ nhà

Gọi: (408) 299-5040

Phải nói gì trên điện thoại:

“Xin chào, tên tôi là _____ [TÊN CỦA BẠN ] ______, và tôi là một Công Nhân trợ giúp tại gia IHSS tại  ____ [Thành Phố nơi bạn làm việc] _____. Tôi gọi để nói chuyện với hoặc để lại tin nhắn cho Giám sát Ken Yeager.

Tôi yêu cầu giám sát Yeager để hỗ trợ chăm sóc có chất lượng tại nhà. Tôi muốn ông đầu tư vào sức khỏe và phúc lợi của các cộng đồng của chúng tôi.

Điều đó có nghĩa việc cải thiện tiếp cận với chăm sóc và trả lương công nhân chăm sóc tại gia lương công bằng. Các nhân viên IHSS trung bình kiếm được dưới 65% so với tự cung tự cấp. Nhiều người trong số chúng ta đang sống trong nghèo đói. Vì đó chúng tôi không thể theo kịp với sự gia tăng chi phí sinh hoạt.

Quận đã cho các công đoàn  khác về chi phí điều chỉnh cuộc sống. Ông sẽ làm tương tự cho công nhân trợ giúp tại gia không?

Cảm ơn thời gian của bạn !”

Did you like this? Share it:

Comments about Call on Yeager to Support Home Care are welcome. Off-topic comments and other violations of our community guidelines may be withheld or removed. Comments do not appear immediately after posting.

Leave a Reply